انواع گاز کولر گازی / نامگذاری مبردها

اولین نامگذاری مبردها برای استفاده عمومی در سال 1956 انجام گرفت که بحث در مورد نحوه این نامگذاری در استاندارد ASHRAE 34-1989 ذکر شده است . برخی منابع معتقدند که اینگونه نحوه نام گذاری برای اولین بار توسط کمپانی Dupont پیشنهاد شده است . بر اساس یک قرارداد بین المللی مبردها با حروف R در ابتدای نام آنها شناخته میشوند . در ادامه این حرف R چندین رقم و حرف نیزآورده میشوند که این چند رقم یا حرف معرف ترکیب شیمیائی مولکول مبرد بصورت زیر است :

روش اول نام گذاری

مبردی با نام Rxyz را در نظر بگیرید .

* اگر پارامتر X برابر مقدار صفر باشد به این معنی است که مبرد از سری هیدروکربن متان میباشد .
مانند :  R12 یا همان R012 یا مبرد R22 یا همان R022

* اگر پارامتر X برابر مقدار 1 باشد به این معنی است که مبرد از سری هیدروکربن اتان میباشد .
مانند : R114  یا  R134a

* اگر پارامتر X برابر مقدار 2 باشد به این مفهوم است که مبرد از سری هیدروکربن پروپان است .
مانند : R290

در این گروه از مبردها  (یعنی X برابر 0 و 1 و 2) پارامتر Y معرفی کننده تعداد اتم هیدروژن بعلاوه 1 و پارامتر Z معین کننده تعداد اتمهای فلوئور در مولکول مبرد میباشد .

برای نمونه :
مبرد R22 (یا همان R022) با فرمول شمیائی  CHClF2(کلرو دی فلوئورو متان) ، ازسری هیدروکربن متان دارای 1-2 یعنی 1 اتم هیدروژن و 2 اتم فلوئور میباشد .
مبرد R134a با فرمول شمیائی C2H2F4 (تترا فلوئورو اتان) ، از سری هیدروکربن اتان دارای 1-3 یعنی 2 اتم هیدروژن و 4 اتم فلوئور میباشد.

* اگر پارامتر X برابر مقدار 4 باشد ، به این مفهوم است که مبرد از نوع مخلوط Zeotropic است .
نمونه ای از این مبردها R407C و R407A میباشند .

* اگر پارامتر X برابر مقدار 5 باشد ، بدین معناست که مخلوط از نوع Azeotropic میباشد . کل مخلوط رفتاری همانند یک مبرد خالص از خود نشان میدهد و مخلوط دارای یک نقطه جوش معین است .  
نمونه ای از این مبردها R502 و R507 میباشند .

(در X برابر 4 و 5) دو پارامتر Y و Z نیز اعداد ترتیبی هستند که تنها جهت شماره گذاری مبرد بکار میروند .

* اگر پارامتر X برابر مقدار 6 باشد ، به این معنا است که مبرد یک ترکیب آلی میباشد . از این نمونه میتوان به بوتان R600 ، متیل آمین R630 اشاره کرد .
این دسته از مبردها دارای چندین زیر گروه شامل انواع ترکیبات آلی هیدروکربنی ، ترکیبات اکسیژن ، ترکیبات سولفریک و ترکیبات نیتروژنی میباشند .
دو پارامتر Y و Z بصورت دو رقم تعیین کننده شماره زیر گروه این ترکیب آلی است .

* اگر پارامتر X برابر مقدار 7 باشد ، یعنی ترکیب یک ترکیب غیر آلی میباشد بمانند : آمونیاک R717 و آب R718 و یا دی اکسید کربن R744 دو پارامتر Y و Z نیز در این نامگذاری جرم مولکولی ترکیب را مشخص میکند .

* اگر پارامتر X برابر 11 باشد ، ترکیب یک ترکیب اشباع نشده از خانواده اتان ها میباشد مانند : R1150

* اگر پرامتر X برابر 12 باشد ، بدین مفهوم است که ترکیب یک ترکیب اشباع نشده از خانواده پروپان ها میباشد مانند: R1270

دو پارامتر Y و Z نیز سری ترکیب را مشخص میکند

بازگشت